Vrchlabí letecký pohled

Příležitosti v území

Hlavní vývojové trendy v ekonomice po r. 1989 se významně odrazily na současných strukturálních charakteristikách místní ekonomiky. V rámci analýzy ekonomické základny byly hodnoceny intenzita ekonomické aktivity, struktura podniků dle velikosti, právní formy a odvětvového zaměření a doplňkově také vznik a zánik ekonomických subjektů v regionu. Na základě dostupných dat z ČSÚ bylo hodnoceno období od roku 2006. Data však nejsou zcela úplná, neboť řada ekonomických subjektů během statistického šetření blíže nespecifikovala základní informace. Přesto se lze domnívat, že většina významných statistických podniků byla během šetření do statistik zahrnuta.

Pracovní příležitosti v území

K získání přehledu o aktuálně nabízených pracovních příležitostech v regionu Krkonoše a přilehlém okolí můžete využít:

Brownfieldy a greenfieldy

Brownfield je nemovitost (pozemek nebo objekt), která se nachází na současně nebo v minulosti zastavěném území, není efektivně využívaná a je zanedbaná, případně i kontaminovaná. Jedná se o nemovitost, kterou nelze efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Brownfield obvykle vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Problematiku lokalit, které lze označit jako brownfield, lze řešit buď obnovením jejich původní funkce, nebo nahrazením novým typem využití.

Greenfield je urganistický termínoznačující území, které dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská půda nebo jde o ryze přírodní plochy. Termín greenfields není v české odborné terminologii příliš častý, běžně se užívá slovní spojení zelená louka (např. stavby na zelené louce).

Podpora malého a středního podnikání

Na podporu malého a středního podnikání je v regionu Krkonoše zaměřena Hospodářská Komora ČR, především její pobočky v Jablonci nad Nisou a Trutnově. Poskytují poradenské služby v otázkách související s podnikatelskou činností, informace o legislativě, novelizačních zákonů, norem, vyhlášek, předpisů z hospodářské i oborové činnosti podnikatelů. Pokud máte dotazy k Vašemu již zaběhlému nebo teprve vznikajícímu podnikaní, kontaktujte specialisty, kteří Vám pomohou v řešení či rozhodování.

Jednatelství Jablonec nad Nisou, www.ohkjablonec.cz

e-mail: info@ohkjablonec.cz, tel: 483 346 000

Jednatelství  Trutnov, khk-trutnov.webnode.cz

e-mail: trutnov@komora-khk.cz, tel: 736 752 508

Dopravní dostupnost a obslužnost

Doprava je jedním z důležitých faktorů socioekonomického rozvoje regionu. Kvalitní dopravní napojení na hlavní tahy a celková kvalita infrastruktury významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel i atraktivitu regionu pro návštěvníky a případné investory.

V současné době zájmovým územím neprochází žádná dálnice ani rychlostní komunikace a jeho silniční dostupnost není příliš kvalitní. Nejbližší napojení na páteřní silniční síť poskytuje na západě silnice R10/R35 v Turnově a na východě dálnice D11 u Hradce Králové. Dálnice D11 (silnice R11) by v budoucnu (termín dokončení nelze odhadnout) měla propojit Prahu, Hradec Králové, Trutnov a polskou dálnici A4 u Lehnice (Legnica). Ani po dokončení dálnice po východním okraji území se jeho dostupnost plošně výrazně nezvýší, protože dvě ze čtyř hlavních okolních aglomerací (Praha a Liberecko včetně přilehlého německého pohraničí) zůstanou i nadále s krkonošskou oblastí nebo s její významnou částí propojeny nekvalitně. Zbývající dvě významné okolní aglomerace (Vratislav a Hradec Králové – Pardubice) pak budou lépe dostupné jen z východních částí Krkonoš. Vzhledem k charakteru území se nejvýrazněji projevuje absence kapacitní a rychlé spojovací komunikace vedená západovýchodním směrem po jeho jižním okraji, kde v současnosti existují dvě částečně paralelní silnice I/14 a I/16, které ovšem obě vykazují velké množství dopravních závad a pro tranzitní dopravu nejsou vhodné.

Železniční doprava není v regionu kvůli horskému masivu a sevřeným přírodně cenným říčním údolím příliš rozvinuta. Významnější železniční tratě se nacházejí na jižní straně území, ale svými parametry neodpovídají současným potřebám na rychlou přepravu mezi Krkonošemi a hlavními  nadregionálními centry Prahou, Hradcem Králové a Libercem. Poloha regionu vůči významným železničním koridorům je tak vyloženě periferní.

Nejbližší významná letiště se nacházejí v Praze a dále v Pardubicích a polské Vratislavi. Pražské letiště je od Krkonoš relativně daleko, obě bližší regionální letiště ve Vratislavi a Pardubicích zase zatím nabízejí pouze omezený rozsah letových destinací a jejich využití pro ekonomický rozvoj regionu je proto velmi slabé. Z hlediska využití v oblasti cestovního ruchu je však nutné konstatovat, že převážná část návštěvníků Krkonoš pochází z oblastí vzdálených do 400 kilometrů a letecká doprava tak představuje spíše prostředek pro výhledové získání dalších významných návštěvnických skupin (například ruských turistů).

Spolupráce a obchodní příležitosti na polské straně Krkonoš

Pokud máte zájem podnikat nebo spolupracovat s polskými podnikateli nebo pouze obchodovat na polské straně Krkonoš, nabízíme Vám kontakt na Krkonošskou rozvojovou agenturu, která má sídlo v Jelení Hoře. Tato agentura je připravena s Vámi jednat o Vašich představách možné spolupráce s polskou stranou a zajistit Vám také polskou legislativu v daném oboru.

Kontakt: www.karr.pl, e-mail: biuro@karr.pl