Krkonoše

Statut fondu CR Krkonoše

KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ, sídlo Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ: 70157898 (dále jen Svazek) zřizuje ve smyslu ust. § 5 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, peněžní fond s názvem „Fond cestovního ruchu Krkonoše“ (dále jen „Fond“) s tímto statutem:

1. Postavení Fondu
Fond je samostatnou a oddělenou částí rozpočtu Svazku.

2. Účel Fondu
Účelem Fondu je shromažďování finančních prostředků sloužících na úhradu nákladů spojených s propagací Krkonoš a spolufinancováním celokrkonošských projektů v oblasti cestovního ruchu.

3. Příjmy Fondu
Příjmy Fondu tvoří finanční prostředky získané: ze schváleného rozpočtu Svazku z dobrovolných příspěvků členů Svazku z dobrovolných příspěvků podnikatelských subjektů z dotací a grantů zejména Královéhradeckého a Libereckého kraje ze strukturálních fondů Evropské unie ze sponzorských darů z drobných dodatkových příjmů

4. Hospodaření Fondu
Hospodaření Fondu se řídí obecně závaznými předpisy, pokyny orgánů Svazku a tímto Statutem.
Finanční prostředky shromážděné ve Fondu lze použít výhradně k účelu uvedenému v článku 2 tohoto statutu.
Nevyčerpané prostředky zůstávají ve Fondu a převádějí se do dalšího roku, s výjimkou prostředků jejichž čerpání a použití podléhá pravidlům hospodaření stanoveným orgány Svazku, nebo závazným celostátním legislativním předpisem.
Pokud Fond hospodaří s prostředky jejichž čerpání a použití podléhá pravidlům stanoveným donátorem, nebo závazným předpisem, účtuje o jejich použití podle takových pravidel, vždy však odděleně od hospodaření s ostatními finančními prostředky.

5. Kontrola hospodaření s Fondem
Hospodaření Fondu podléhá kontrole ze strany Revizní komise Svazku, případně k tomu oprávněných orgánů a institucí.

6. Správa Fondu
Za správu Fondu odpovídá orgánům Svazku výkonný ředitel Svazku, ve spolupráci s dalšími pracovníky Svazku a ředitelkou regionálního turistického informačního centra Krkonoše, pokud Rada Svazku nerozhodne jinak.

7. Úkoly Správy Fondu
Správa Fondu zajišťuje:
- podklady pro orgány Svazku k žádostem o dotace z krajů, státu, jakož i prostředků ze strukturálních fondů EU, případně dalších
- podklady pro hodnocení čerpání a použití dotací
- operativní použití finančních prostředků v rámci rozpočtu
- realizaci akcí v rámci plánu propagace, zejména účast na veletrzích a výstavách cestovního ruchu, výrobu propagačních a informačních materiálů, rozhlasových a televizních relací, apod.
- jednání s institucemi z regionu Krkonoše, především s podnikateli, sponzory, s představiteli příslušných krajů, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, s agenturou CzechTourism, jakož i se širokou veřejností za účelem propagace činnosti Svazku, jeho členů, přispívatelů do Fondu cestovního ruchu Krkonoše, s cílem informovat o činnosti Svazku a tím získávat jejich podporu, zejména finanční
- přípravu zpráv o činnosti a hospodaření Fondu pro Radu a Valnou hromadu Svazku

8. Závěrečná ustanovení
Znění Statutu Fondu cestovního ruchu Krkonoše bylo schváleno na zasedání Valné hromady Krkonoše-svazek měst a obcí konané dne 29.06.2010.
Tím byl nahrazen Statut Fond cestovního ruchu Turistického regionu Krkonoše, schválený Valnou hromadou Svazku dne 24.06.2004.

Ke stažení