Krkonoše

Strategie rozvoje cestovního ruchu

v regionu Krkonoše 2015–2025

Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše (dále též Strategie) navazuje na v minulosti zpracované strategické dokumenty, analýzy a průzkumy v tomto regionu. Předně je to původní program rozvoje cestovního ruchu, který byl zpracován v roce 2003, dále pak Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše z roku 2012, obecná Vize Krkonoše 2050 a řada průzkumů a datových zdrojů vytvořených v souvislosti s těmito dokumenty či samostatně.

Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše rozpracovává téma, které je pro rozvoj regionu obzvlášť nosné a mezi místními aktéry je spolu s tématy vzdělávání, podnikání a ochrany přírody a krajiny dlouhodobě vnímáno jako klíčové. Krkonoše patří k regionům s nejvyšší návštěvností a nejvyšším potenciálem cestovního ruchu v kontextu Česka, dokonce i střední Evropy. Současně se zde nachází národní park s jednou z nejvyšších návštěvností na světě v přepočtu na plochu území. Pro region je přitom podstatný jak zimní cestovní ruch, který je podle statistik i podle vnímání místních aktérů výraznější a tvoří hlavní sezónu, tak i cestovní ruch v létě i dalších ročních obdobích. Region má v podmínkách Česka poměrně specifickou sezónnost s hlavním vrcholem v zimě, vedlejším vrcholem v létě a s menší (ale přesto nikoli nedůležitou) vytížeností během jara a podzimu.

Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše se skládá ze tří hlavních částí. První z nich je část analytická, která postupně charakterizuje nabídku v cestovním ruchu (tedy výskyt atraktivit a atrakcí, infrastrukturu a služby v regionu), poptávku v cestovním ruchu (tedy návštěvnost, její distribuci v čase a prostoru a potřeby, názory a motivy návštěvníků) a názory místních aktérů (na základě provedeného šetření mezi nimi). Shrnutí hlavních závěrů je provedeno metodou SWOT analýzy.

Druhá, strategická část představuje soubor návrhů směřujících k rozvoji cestovního ruchu v regionu. Postupuje od relativně obecné úrovně vize přes sumarizaci hlavních problémů (tedy rozporů mezi vizí a současným stavem) po návrh opatření. Opatření jsou primárně navržena pro oblast cestovního ruchu, ale doplněna jsou i související opatření, která rozvoj cestovního ruchu zprostředkovaně ovlivňují (například rozvoj dopravní infrastruktury, podnikání, režim návštěvnosti KRNAP apod.).

Třetí, implementační část představuje návrh realizace plánovacího cyklu, tedy popis základního procesního schématu realizace, včetně rozdělení kompetencí mezi jednotlivé subjekty, zapojení veřejnosti, návrhu soustavy monitorovacích indikátorů a v obecné rovině také identifikace možných finančních zdrojů pro realizaci Strategie.

V této fázi na strategickou část Strategie rozvoje cestovního ruchu navazuje akční plán, který je zpracován pro region Krkonoš (tedy v podstatě pro horskou i podhorskou část zájmového území, které mají výrazné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu).

Hlavními datovými a informačními vstupy pro Strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu Krkonoše jsou statistické údaje ČSÚ pro oblast cestovního ruchu (kapacita hromadných ubytovacích zařízení, návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení, příp. ekonomické dopady cestovního ruchu), dostupná šetření mezi návštěvníky oblasti (realizovaná Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism, Správou KRNAP či dalšími institucemi), vlastní šetření pro potřeby strategie a samozřejmě také zmíněné strategické dokumenty zpracované pro zájmové území dříve.

Ke stažení