Pojizerský pacifik

Studie zefektivnění provozu železniční tratě 042

Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou

Studie zefektivnění provozu železniční tratě 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou ve vazbě na cestovní ruch s možností napojení na Vrchlabí

Železniční trať 042 podle názoru zpracovatele této studie v sobě skrývá dosud ne zcela využitý a zároveň i obtížně využitý potenciál. Obtížnost jeho využití je spatřována především v tom, že trať je fyzicky ukončena cca 3 km od centra Rokytnice nad Jizerou a 5 km od Horní Rokytnice. V oblasti jsou tak pro dopravní obslužnost hojně využívány autobusy a železniční doprava zde neplní roli páteřního systému veřejné dopravy. Jak je uvedeno v kapitole, která popisuje stávající zajištění dopravy na této trati, počet cestujících v železniční dopravě je stagnující až klesající.

Účelem této studie je analyzovat stávající stav a popsat možnosti využití této trati do budoucna, neboť zpracovatel této studie nepovažuje stávající koncepci železniční a autobusové dopravy v oblasti Jilemnicka a Rokytnicka za dlouhodobě udržitelnou, ať už s ohledem na souběhy vlak – bus v některých časech, tak s ohledem na nízkou kvalitu železniční dopravy.

Studie navrhuje 4 varianty dopravního řešení, přičemž lze shrnout, že první varianta je založena na podpoře funkce železnice pro běžnou dopravní obslužnost do škol s rozvojem kvality, další dvě varianty popisují možnosti využití převážně pro turistický ruch a čtvrtou variantu lze popsat jako přechodnou mezi stávajícím stavem a  turistickým provozem.

Ve studii jsou také uvedeny možnosti úprav infrastruktury a využití stávající infrastruktury, především budov. Dále jsou uvedeny možnosti propagace této tratě nazvané jako „Pojizerský Pacifik".