Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

2014 – 2020 (s výhledem do roku 2030)

Proč byla integrovaná strategie zhotovena?

Krkonoše mají velké přednosti, ale i nedostatky. Mimořádné přírodní bohatství, bohaté průmyslové tradice ani dobrá pozice v oblasti cestovního ruchu nemohou do budoucna stačit k zabezpečení odpovídající nabídky pracovních příležitostí a tím k zajištění dostatečné úrovně kvality života zde žijících obyvatel i návštěvníků, při zachování jedinečného přírodního bohatství.

Kdo dal pokyn k tvorbě?

Koncem roku 2011 schválila záměr vypracovat koncepční dokument Valná hromada Krkonoše - svazek měst a obcí. Obce jsou zodpovědné za komplexní a harmonický rozvoj svého území.

Kdo poskytl podklady?

Pro přípravu byly použity veřejně dostupné materiály krajských úřadů Královéhradeckého a Libereckého kraje, data Českého statistického úřadu, úřadu práce i řady dalších. Přípravu dokumentu koordinovala Řídící skupina, složená z představitelů krkonošského svazku měst a obcí, Správy KRNAP, Euroregionů NISA a GLACENSIS, Místních akčních skupin, hospodářských a agrárních komor, podnikatelů, zástupců úřadů Libereckého i Královéhradeckého kraje a dalších subjektů.

Čím se integrovaná strategie zabývá?

Základní charakteristikou regionu, obyvatelstvem, ekonomikou a trhem práce, cestovním ruchem, dopravou, občanskou vybaveností a technickou infrastrukturou, přírodními zdroji a životním prostředím, ochranou životního prostředí.

Co dále obsahuje?

Na základě konzultací odborníků v několika pracovních skupinách byly definovány okruhy problémů. Patří sem např. nedostatečně kvalitní infrastruktura, občanská vybavenost, nedostatek pracovních příležitostí, nekvalifikovaná pracovní síla, nedostatečná kolektivní spolupráce a soudržnost, ... Do Strategie byly zakomponovány návrhy postupného řešení. Obsahem jsou i nové „projekty a rozvojové záměry“ připravované na území regionu.

Co je smyslem?

Na základě společného názoru podnikatelů a neziskových organizací v regionu s podporou místních, krajských i republikových aktérů, formulovat představu, jak by měl v budoucnu region Krkonoše vypadat, čím prosperovat, jak dohromady sladit a vyvážit ekonomické, sociální a ekologické procesy a koordinovat veřejné i soukromé aktivity. Strategie hledá cestu směřující k dosažení této vize. Dokončený dokument poskytnout Libereckému a Královéhradeckému kraji jako základní pilíř politiky dalšího rozvoje Krkonoš, který by měl být kompletně celý zakomponován do nově vznikajících strategických materiálů obou krajů.

Jak bude s integrovanou strategií dále pracováno?

Bude projednána v orgánech Krkonoš - svazku měst a obcí, v Radě a Valnou hromadou Svazku, v zastupitelstvech měst a obcí sdružených ve Svazku i v ostatních obcích krkonošského regionu. Seznámeni budou pracovníci na Správě KRNAP, MAS Krkonoše, MAS Přijďte pobejt, v Královéhradeckém a Libereckém kraji (v radách a zastupitelstvech), MMR, MŽP, MPSV, MPO, MZ, mezi partnery v Polsku, v Euroregionech NISA a GLACENSIS, v Hospodářských komorách Královéhradeckého a Libereckého kraje, aj.

Kdo materiál zpracoval?

Na základě výběrového řízení byla zpracováním pověřena firma SPF Group, v.o.s. Ústí nad Labem.

Zásadní úspěch tvůrců Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš (ISRRK) - tisková zpráva - 2. 7. 2015

„Koncem minulého roku byl Vládou ČR schválen dokument Politika územního rozvoje ČR, jako nejvyšší územně plánovací dokument ČR,“ uvedl J. Sobotka. “Kraji jsou doplňovány Zásady územního rozvoje. Dalšími dokumenty jsou Územně analytické podklady od ORP, z nichž vznikají Územní plány. Pro nás, jako tvůrce Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš, je úžasná zpráva, že její závěry budou použity do změn Zásad územního rozvoje obou krajů. To je absolutní úspěch. Tvořili jsme dokument s cílem, aby byl smysluplný, užitečný a žil dál svůj „život“ a to se naplnilo. To byl a je náš zájem a cíl. ISRRK bude tím pádem respektována v obou krajích a to je ono, co jsme chtěli,“ potěšeně sdělil J. Sobotka - předseda Svazku měst a obcí Krkonoše.

Projekty regionálního rozvoje v Krkonoších může předložit každý

Součástí ISRRK je Akční plán - databáze toho, co se v území připravuje, co se chystá a systém, jak s informacemi, resp. databází, dále pracovat. Je zásobníkem – seznamem - projektů, které mohou předkládat neziskové organizace, podnikatelé, města a obce i ostatní působící v regionu Krkonoše. 

Ke stažení
pdf (1006.21 KB)