3K platforma Krkonoše

koordinace, kooperace, komunikace

Jedná se o vhodný a účelný prostředek pro šíření názorů, zkušeností a výměnu informací za účelem rozvoje cestovního ruchu v destinaci Krkonoše. Jejím cílem je spolupráce, koordinace činností a vytvoření možnosti pravidelného setkávání s aktéry cestovního ruchu ze soukromého i veřejného sektoru. Činnost 3K platformy by měla být především pravidelná, s frekvencí jednání odpovídající potřebám destinace.

Destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí jako vhodnou 3K platformu zvolil:

Rada svazku

Je výkonným orgánem svazku. Rada je devítičlenná, působnost rady svazku. Setkání probíhá minimálně 5x ročně.

Členové Rady svazku 2023

 • Jan Sobotka - předseda; starosta města Vrchlabí
 • David Hlaváč - místopředseda; starosta města Jilemnice
 • Luboš Zimmerman - místopředseda, starosta obce Horní Branná
 • Tomáš Vašíček - starosta města Harrachov, v zastoupení Jaroslav Čech
 • Jaroslav Čech - starostka města Harrachov
 • Lucie Potůčková - starostka městyse Mladé Buky, v zastoupení Jaroslava Andělová
 • Miroslav Kubát - starosta města Jablonec nad Jizerou
 • Dagmar Sahánková - starostka Města Hostinné
 • Martin Bělovský - starosta obce Dolní Dvůr
 • Aleš Vaníček - starosta města Žacléř

Hosté:

 • Tomáš Grégr - předseda Revizní komise, starosta obce Strážné
 • Tomáš Eichler - místostarosta města Trutnov

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

 • 29. 11. 2018
 • 18. 9. 2018
 • 29. 5. 2019
 • 10. 4. 2018
 • 13. 2. 2018

Valná hromada svazku

Je nejvyšším orgánem svazku. Valnou hromadu tvoří zástupci členů svazku. Působnost valné hromady. Setkání probíhá 2x ročně (v červnu a v prosinci).

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

 • 20. 12. 2018
 • 14. 6. 2018

Rada Fondu cestovního ruchu

Pro spolupráci s podnikateli a obcemi založila DMO v roce 2002 Fond cestovního ruchu. Na základě uzavřené „Smlouvy o spolupráci při propagaci Krkonoš“ obce a podnikatelé přispívají do tohoto fondu finanční částkou odvislou od místa podnikání, kapacity lůžek, turistické atraktivity obce, apod.

V rámci posílení rozhodovací pozice podnikatelských subjektů, schválila Valná hromada DMO založení Rady fondu cestovního ruchu. Hlavní náplní bude projednávání a schvalování marketingových aktivit, rozvoj témat a produktů turistické nabídky oblasti. Statut Rady fondu cestovního ruchu.

Rada Fondu cestovního ruchu byla zvolena dne 23. 11. 2020 na setkání partnerů z Fondu cestovního ruchu. Je devítičlenná, 5 zástupců obcí, 4 zástupci podnikatelské sféry. K jednání budou jako hosté přizváni např. Správa KRNAP (důležitý aktér cestovního ruchu, investice do doprovodné infrastruktury NP), zástupce MAS Krkonoše, která koordinuje značku „Krkonošský originální produkt“.

Členové Rady fondu cestovního ruchu pro následující 2 roky:

 • zástupci samosprávy
  • Město Rokytnice nad Jizerou, Petr Kadavý
  • Obec Paseky nad Jizerou, Hana Růžičková
  • Obec Dolní Dvůr, Martin Bělovský
  • Město Žacléř, Aleš Vaníček
  • Město Trutnov, Tomáš Eichler
 • zástupci podnikatelů
  • Stezka korunami stromů Krkonoše, Marie Jarkovská
  • Friesovy Boudy, Karel Polívka
  • Hotel HARMONY, Jitka Hronešová
  • SkiResort Černá hora – Pec, Petr Hynek
 • hosté
  • Správa KRNAP, Radek Drahný
  • MAS (Krkonošský originální produkt), Petra Hartmanová

Zápisy Rady fondu cestovního ruchu

DMO organizuje a účastní se setkání dalších aktérů cestovního ruchu.

Cílem je zabývat se praktickými otázkami v oblasti cestovního ruchu v destinaci, rozvoj existujících produktů turistické nabídky destinace, řešení souvisejících odborných záležitostí a výsledky přenášet do rozhodování o směřování destinace.

1. Marketingové setkání informačních center

V rámci turistické oblasti je provozováno celkem 26 informačních center, z toho 12 certifikovaných dle podmínek ATIC.

Setkání marketingové skupiny (složené ze zástupců IC a DMO, zástupci krajů) se koná cca 6x za rok. Ze setkání se pořizují zápisy. Dvě jednání se uskutečňují přímo ve Vrchlabí, a to v květnu a prosinci - z důvodu distribuce materiálů před sezónou, jedná se o materiály vydávané DMO, materiály měst a turistických cílů, skiareálů a ostatních partnerů.

Zbylá setkání probíhají na území TO, kde mají možnost zástupci IC poznat turistickou nabídku daného místa, probíhá také prezentace podnikatelů, partnerů Fondu cestovního ruchu. Při jednáních jsou TIC prezentovány informace z dění v DMO, na krajích, CzT, jsou představovány statistiky návštěvnosti území, získávány podněty z území a výměna zkušeností mezi TIC samotnými.

Jednou za rok organizujeme velké setkání IC Krkonoše, Podkrkonoší a Jičín. V rámci spolupráce oblastních DMO se účastníme setkání IC Podkrkonoší.

Zástupci informačních center dále spolupracují na veletrzích a jiných prezentačních akcích.

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

 • 7. 11. 2018 Rokytnice nad Jizerou
 • 20. 9. 2018 Stezka korunami stromů + Herní krajina Pecka
 • 19. 6. 2018 Špindlerův Mlýn
 • 29. 5. 2018 Vrchlabí
 • 24. 4. 2018 Horní Branná
 • 27. 3. 2018 Vrchlabí

2. Pracovní skupina „Krkonošská pivní stezka“

DMO je partnerem produktu, spolupracuje na rozvoji produktu a finančně se podílí na marketingových aktivitách. Setkání zástupců zúčastněných pivovarů (Friesovy boudy, Pecký Pivovar, Pivovarská bašta, Pivovar Hendrych, Pivovar Trautenberk) s DMO probíhá dle požadavků podnikatelů 2x ročně (příprava sezóny a vyhodnocení sezóny). V rámci vyhodnocení a přípravy se projednává a schvaluje rozvoj produktu, konkrétní marketingové aktivity, apod. Vedle toho probíhají pravidelná jednání s koordinátorem produktu Ing. Karlem Polívkou, Friesovy boudy.

S ohledem na povahu projednávané problematiky, nejsou zápisy zveřejňovány.

3. Setkání s upravovateli běžeckých tratí v rámci KLBR (Krkonoše – lyžařský běžecký ráj)

DMO je koordinátorem úpravy běžeckých tratí v Krkonoších a zajišťuje kompletní marketing KLBR. Dle požadavku zástupců upravovatelů probíhá pravidelně jedno setkání před zahájením sezóny. Zhodnocení sezóny probíhá korespondenčně. Z pohledu sezónnosti stačí max. dvě jednání za rok. Na jednání se řeší jak provozní záležitosti (vazba na bilestopy.cz, stížnosti, technologie GPS, …) tak marketingové aktivity ke KLBR (preferované aktivity ze strany upravovatelů, distribuce tištěných materiálů, podklady, apod.)

Mezi upravovatele patří: Skiareál Špindlerův Mlýn, SkiResort ČERNÁ HORA-PEC, Skiareál Harrachov, Skiareál Rokytnice nad Jizerou, Snowhill (Skiareál Herlíkovice), TJ Vysoké nad Jizerou, HSK Benecko, Studenec, Jizerky pro Vás, Služby Vítkovice, ČKS Jilemnice, TJ Sokol Kundratice, Labská Bouda, Luční Bouda, Tetřeví Boudy, Sagasserovy Boudy.

4. Pracovní skupina „Propojování lyžařských areálů“

Potenciál cestovního ruchu Krkonoš je přirozeně daný jejich výjimečností v rámci naší země i Evropy. Tento potenciál je však již v podstatě vyčerpán, v rámci přírodních zdrojů jsou produkty cestovního ruchu a nabídka aktivit na maximu.

Obce, potažmo jednotlivá lyžařská střediska, si uvědomují, že dlouhodobým trendem, který nejen jednorázově přiláká lyžařské návštěvníky, ale rovněž zajistí jejich opakovanou návštěvu, spočívá v komplexnosti nabídky, dále pak v rozšíření nabídky s možností lyžování ve více střediscích a „lyžařském přesunu“ mezi těmito středisky. Jedná se o lyžařskou turistiku, dobře známou ze zahraniční, kdy se lyžař po dobu své dovolené pohybuje nejen v rámci jednoho střediska, ale v rámci celého regionu. Tento trend je jednoznačně základem stávající prosperity zahraničních středisek a je to, z pohledu lyžaře – zákazníka jeden z nejdůležitějších aspektů k rozhodnutí, kde zvolí svojí zimní dovolenou. Lze konstatovat, že lyžařským propojením jednotlivých středisek v rámci turistických oblastí Západních, Středních a Východních Krkonoš se v každém regionu docílí nabídky 40 – 60 km sjezdových tratí a lyžařských cest, po kterých by se lyžař mohl pohybovat. To je nabídka, za kterou lyžař navštěvující české hory vyráží do zahraničí. Proto je obecně „propojování středisek geograficky blízkých“ a „využívání vzájemného potenciálu a kapacit těchto středisek“ tak důležité a zásadní pro další rozvoj, zaměstnanost, prosperitu, konkurenceschopnost regionu Krkonoš.

Pod hlavičkou Svazku měst a obcí Krkonoše vznikla v roce 2016 pracovní skupina (složená ze zástupců skiareálů, dotčených měst a obcí), která se uvedenou problematikou zabývá a jejím úkolem je, v dostatečném časovém předstihu, připravit návrh řešení pro budoucí jednání se Správou KRNAP. Skupina řeší otázky lyžování v oblasti Krkonoš a také se zabývá šetrným rozvojem skiareálů – vzájemným propojováním. Během činnosti pracovní skupiny v roce 2017 byly postupně zpracovány mapové podklady, do kterých byly zaneseny, dle jednotlivých oblastí, záměry lyžařských areálů v oblasti propojování. Tyto mapové podklady byly následně schváleny jak pracovní skupinou, Radou svazku, tak Valnou hromadou svazku v červnu 2017.

V rámci projektu byla zpracována „Studie možných vlivů propojení krkonošských středisek v regionech Západ, Střed a Východ. Průzkumné biologické práce a předběžné expertní posouzení možných vlivů záměru na biodiverzitu a životní prostředí“.

Dle potřeb aktérů proběhlo od roku 2016 celkem 8 jednání.

S ohledem na povahu projednávané problematiky, nemohou být zápisy zveřejňovány.

Nejdůležitějším výstupem je již zmíněná Studie propojení, která byla na podzim 2019 předána Správě KRNAP jako podklad za cestovní ruch k přípravě nových Zásad Péče KRNAP 2020+.

5. Pracovní skupina k Zásadám Péče KRNAP 2020+

V roce 2020 proběhla celkem 4 jednání: zástupci Správy KRNAP, DMO, obcí, podnikatelé – skiareály.

S ohledem na povahu projednávané problematiky, nemohou být zápisy zveřejňovány.

6. Řídící skupina ISRRK

Krkonoše - svazek měst a obcí se stal jedním z hybatelů regionálního rozvoje regionu. K naplnění této role trvale podporuje veřejnou diskuzi a sám se skrze své spolupracovníky zapojuje do koncepčních diskuzí o budoucnosti regionu. Svazek Krkonoše směřuje v intencích svých stanov a Programu rozvoje cestovního ruchu k všestranné podpoře předpokladů pro plnohodnotný život obyvatel Krkonoš. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji cestovního ruchu, jako jednomu z pilířů místní ekonomické stability, který má i mimořádnou perspektivu. Svazek se soustředí především na řešení souvisejících problémů, které mají celokrkonošský dosah.

Aktivity koordinuje Řídící skupina Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše, schází se dle dohody členů dvakrát ročně.

Členové řídící skupiny: Zástupci obcí, Správy KRNAP, MAS v území, hospodářské komory V Jablonci nad Nisou a Trutnově, Česká unie sportu, zástupce Královéhradeckého a Libereckého kraje, zástupci podnikatelské sféry, evropského uskupení ESUS NOVUM.

Zápisy a více informací o řídící skupině ISRRK

7. Pracovní skupina „Železniční doprava“

Jedním z prioritních projektů je svazku v oblasti regionálního rozvoje je „Podpora udržení stávajícího rozsahu dopravní obslužnosti zájmového území, zpracování návrhu na zkvalitnění a rozšíření dopravy (i přeshraniční) pro turistické účely v rámci turistických oblastí Krkonoše“.

>Veřejná doprava hraje významnou roli pro celkovou podporu rozvoje turistického ruchu, funkční zajištění turistické dopravy prostřednictvím veřejné dopravy může pomoci řešit problémy s infrastrukturou (parkování) a sníží negativní dopady na životní prostředí.

V rámci činnosti PS byla zpracována „Studie zatraktivnění provozu železniční trati 042 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou ve vazbě na cestovní ruch, s možností propojení Vrchlabí“. Jedním z výstupů je rozšíření turistické nabídky o téma „Pojizerský Pacifik“ (technické a kulturní zajímavosti, …žst. Martinice je kulturní památkou, RAUTIS – kandiduje na UNESCO, …).

Během roku 2018 a 2019 proběhlo 10 jednání v návaznosti na zadání studie, její zpracování, prezentace výsledků a dále zapojení tématu Pojizerský Pacifik do turistické nabídky TO Krkonoše.

Dalším výstupem činnosti této PS je uzavření smlouvy na „Zpracování studie zajištění dopravy v TO Krkonoše mimo zimní období“, dle dostupných údajů začíná sezóna v ;Krkonoších od konce dubna a trvá až do října. Tomuto faktu je nutné přizpůsobit (v rámci možností) i rozsah turistické dopravy. Studie byla dokončena v roce 2019, v důsledku covid-19 nebyly realizovány všechny navrhované úpravy v zajištění veřejné dopravy v TO Krkonoše s ;regionální a nadregionální vazbou v roce 2020 realizovány.

V roce 2021 proběhnou návazná jednání za účasti DMO, Železničního spolku Martinice, obcí, KORID LK a možných partnerů ze strany podnikatelů.

8. MAS Krkonoše – koordinátor Krkonošského originálního produktu

MAS Krkonoše je koordinátorem značky „Krkonoše – originální produktu“. Svazek jako významný aktér v území je členem MAS Krkonoše. Zástupce se pravidelně účastní jednání členské schůze a je členem hodnotící komise.

9. Setkání oblastních DMO Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje

Za účelem koordinace aktivit na krajské úrovni, výměny zkušeností se pravidelně účastníme společných jednání jak DMO Libereckého kraje, tak DMO Královéhradeckého kraje.

10. Setkání všech členů destinačního fondu

Pro partnery z Fondu cestovního ruchu budou dle projednání Valné hromady uspořádaná dvě jednání k vyhodnocení sezóny, přípravy nové, představení aktivit.

Partnerům jsou pravidelně zasílány aktuální informace:

 • k možnosti čerpání dotačních prostředků,
 • nabídky místních produktů,
 • výstupy z pořádaných press tripů,
 • statistické údaje TO,
 • reporty z navštívených akcí (veletrhy, lokální prezentační akce)
 • zhodnocení činnosti,
 • apod.

Rok 2020

DMO dále organizuje vzdělávací semináře:

 • 2022 Instagram začátečníci; Emailing a newsletter; exportní workshopy od CzT; Google Analytics pro partnery prostřednictvím CzT
 • 2021 Instagram pokročilí; exportní workshopy od CzT; Google Analytics pro partnery prostřednictvím CzT
 • 2020 Copywritinig, dva semináře na podporu Krkonošského originálního produktu
 • 2019 Sociální sítě
Ke stažení
Další soubory
pdf (121.93 KB)